ЧУДНА ГРАДСКА ИСТОРИЯ Инсталация на Мартин Пенев / WONDERFUL URBAN STORY An installation by Martin Penev

ЧУДНА ГРАДСКА ИСТОРИЯ 

Инсталация на Мартин Пенев 

Откриване: 26 януари от 19:00 ч. 27 януари – 08 февруари 2017 


Ако трябва да започнем от някъде разговора за Мартин Пенев и практиката му като художник, може би ще бъде от неговото необикновено въображение и чувство за хумор. В работата му реалността се превръща в причудлива фантасмагория – забавна, смешна, нарочно нелепа, бутафорна и все пак – малко тъжна. В инсталациите си той може да използва всеки найневинен или неочакван образ, за да създаде свой собствен наратив, който с противоречието си между лековатост и смътна сериозност дразни, човърка, провокира и разваля комфорта на наблюдателя.  Такава е и инсталацията „Чудна градска история“, в която реалността и фантастичното се сблъскват и преплитат на бойното поле на нощна София. Това е и необикновен разказ за града. Колкото нелеп и комичен, толкова и сериозен и дори малко тъжен.  Инсталацията е резултат от акции на Мартин Пенев в градска среда, случили се в рамките на проекта „Мултиполис – Образите на града“ на The Fridge през 2016 г.  Стефка Цанева 

Специални благодарности на Милена Миланова, Ервин Тул, Светломира Стоянова, Николета Бибова, Христо Петков. - Мартин Пенев е роден през 1985 г. През 2009г. получава магистърска степен по специалност „Теология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, а през 2012 г. получава магистърска степен по специалност „Дигитални изкуства“ в Национална художествена академия. От 2010 г. участва с групови и самостоятелни проекти в редица фестивали и събития в България и чужбина. През 2016-2017 г. прави три самостоятелни изложби - 2016 – „Експлоатиране на изтрития образ“, галерия „Васка Емануилова”, София, куратор: Владия Михайлова; 2017 - „Апетит“, Æther, София, куратор: Красимир Терзиев; 2017 – „Ритуал“, „Ателие Пластелин“, София. През 2017 г. е номиниран за наградата за млад художник БАЗА, а през 2018 г. е сред 12-те автори в изложбата „Арт старт: Млади художници, които да следим през 2018“ с куратори Весела Ножарова, Даниела Радева и Стефка Цанева.  Има интереси в областта на медийните изкуства, интерактивния дизайн, инсталацията и пърформанса. Живее и работи в София. 


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


WONDERFUL URBAN STORY 

An installation by Martin Penev 

Opening: January 26th, 19:00 h. January 27th – February 8th  


If one should start a discussion about Martin Penev and his artistic practice, the best start would be maybe to mention his extraordinary imagination and sense of humor. In his work reality becomes a bizarre fantasy – a funny, deliberately ridiculous, fake and yet – a little sad one. In his installations he can use the most innocent and unexpected image to create his own narrative. Precisely with its contradiction between lightness and sense of seriousness the artist’s narrative irritates, hobbles, provokes and makes the observer feel uncomfortable. This is also the case with the installation “Wonderful Urban Story”, in which reality and fantasy meet and mix on the battlefield of Sofia at night. This is also an extraordinary tale about city – as ridiculous and funny as serious and even a little sad.  The installation is a result of Martin Penev’s actions in public space, which took place in the frame of the project “Multipolis – The Images of the city” by The Fridge in 2016. Stefka Tsaneva 

Special thanks to Milena Milanova, Erwin Toul, Svetlomira Stoyanova, Nikoleta Bibova, Hristo Petkov. 

- Martin Penev (b. 1985) is a Sofia based visual artist. In 2009 he earned a master's degree in Theology at St. Kliment Ohridski Sofia University and in 2012 a master's degree in Digital Arts at the National Academy of Art, Sofia. From 2010 he has been participating in group and individual projects in a number of festivals and events in Bulgaria and abroad. In 2016 -2017 he makes three solo exhibitions - 2016 - "Exploiting the Erased Image" at "Vaska Emanouilova" Gallery, branch of Sofia City Art Gallery, curated by Vladiya Mihaylova; 2017 - “Appetite” at „Æther“, Sofia, curated by Krassimir Terziev; 2017 - "Ritual", "Atelie Plastelin", Sofia. In 2017 he was nominated for BAZA award for young artists and in 2018 he is among the 12 artists in the exhibition "Art Start. Young Artists to Follow in 2018" curated by Vessela Nozharova, Daniela Radeva and Stefka Tsaneva. He has interests in the media arts, interactive design, installation and performance.

МЕСТА НА УДОВОЛСТВИЕТО / PLACES OF PLEASURE

\english below

МЕСТА НА УДОВОЛСТВИЕТО 

31 октомври – 26 ноември 2017


Откриване: 31 октомври /вторник/ от 18:00 часаМясто: Софийска Градска Художествена Галерия - СГХГ


Лъчезар Бояджиев, Василена Ганковска, Антоанета Гълъбова, Ивайло Динев, Любомир Игнатов, Илияна Кънчева, Минá Минов, Петър Минчев, Павел Найденов, Мартин Пенев, Красимир Терзиев, Миряна Тодорова, Коста Тонев, Мария Цанева, Вълко Чобанов
Куратор: Стефка Цанева 


Със специалното участие на Марлен Андреев, Джулия Помер, Франк Зицман, Елизабет Розентал, Томас Джудиш - участници в резидентна програма по проект "Мултиполис" през юни 2017.

Гостите на МУЛТИПОЛИС

============================================

Начинанието „Мултиполис“ започва от града, който освен всичко друго е и достатъчно необятно поле, което да може да предложи пространство и свобода за работа и взаимодействие между различни дисциплини. Изкуство, музика и теория са областите, които организаторите от The Fridge искат да поставят в непосредствен диалог.
„Мултиполис“ започна под формата на отворена покана за млади художници, музиканти и теоретици от хуманитарни специалности. Събра се малка група от младежи от различни области – визуални артисти, изкуствоведи, социолози, музиканти. С тях работят художниците Лъчезар Бояджиев и Красимир Терзиев, социоложката Лея Вайсова и философът Димитър Божков, както и музиковедът Илия Граматиков. Няма зададена рамка – всеки от участниците може да се съсредоточи върху този аспект на града, който му предлага и му говори най-много. На картата се очертават и основните теми/проблеми/локации – квартал „Христо Ботев“, Студентски град, парковете и местата за отдих, субкултурната сексуална практика „круизинг“ и други. Докато някои от авторите избират конкретно място, други се спират на определен феномен, а трети се вглеждат в средата около себе си, в хората и в начина им (си) на живот и в какво взаимодействие стои той с града.
„Мултиполис“ не е праволинеен проект, с ясни правила, срокове и очаквания за крайни резултати. Той е много повече опит за работа заедно, за канализиране на различни енергии и интереси. Но преди всичко „Мултиполис“ е процес. Незавършен, неокончателен, няма финални резултати, няма точка, няма дори многоточие, защото изречението просто продължава.
Настоящата изложба е също така отворена като структура – в нея са включени работи на участниците в проекта, на външни художници, в чиято работа се откриват градските „места на удоволствието“, както и произведения от фонда на Софийска градска художествена галерия.
Представените в изложбата автори са крайно различни като художествен език, фокус и подход, що се отнася до градските теми. Но именно удоволствието се оказва пресечна точка на търсенията им, защото макар и проблематичен, грозен, мръсен, гетоизиран или джентрифициран, градът е и място на удоволствията. Понякога дребни и почти незначителни като детските игри на улицата, друг път потайни като круизинга, воайорството или хазарта. За други градът е визуалната наслада от архитектурата, улиците и градските пейзажи – били те от Стара София или от някой панелен квартал. Удоволствието обаче е винаги мигновено, имагинерно или лъжливо. Затова и изложбата търси какво има зад хубавата картинка на местата на удоволствието.
В изложбата е обособена специална зона (почти „класна стая“), където посетителите могат да разгледат видеа, полезни линкове, текстове и книги, посветени на града в изкуството, философията, социологията, антропологията и музиката. Материалите са подбрани заедно с менторите в проекта и целят както да представят някои от „учебните материали“ от „Мултиполис“, така и да покажат още и различни, исторически и съвременни, аудио-визуални и теоретични гледни точки към града. В своеобразната класна стая посетителите свободно ще могат да седнат и да почетат, както и да разгледат документация от работния процес на „Мултиполис“ и от специалното участие с намеси в градска среда на гостуващите художници от Германия.============================================

Проектът „Мултиполис“ е иницииран и организиран от The Fridge с подкрепата на Столична програма „Култура“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Гьоте-институт България.

Изложбата „Места на удоволствието“ се случва в контекста на проекта „Мултиполис“ и е курирана от Стефка Цанева и реализирана в партньорство със Софийска градска художествена галерия и Гьоте-институт България.


На корицата: Илияна Кънчева, Зона Б-5, 2012, аналогова фотография, двойна експозиция
.........................................................................................................

PLACES OF PLEASURE 


An exhibition in the frame of the project “Multipolis – Images of the City”
 (Fragments and more)31 October – 26 November 2017Exhibition opening: 31 October, Tuesday at 6pm 
Place:Sofia City Art Gallery

Antoaneta Galabova, Ivaylo Dinev, Iliyana Kancheva, Kosta Tonev, Krassimir Terziev, Luchezar Boyadjiev, Lyubomir Ignatov, Maria Tsaneva, Martin Penev, Miná Minov, Miryana Todorova, Pavel Naydenov, Peter Mintchev, Vasilena Gankovska, Valko Chobanov
Curator: Stefka Tsaneva

With the special participation of Marleen Andreev, Julia Pommer, Frank Zitzmann, Elisabeth Rosenthal and Thomas Judisch - participation in the artist-in-residence program in the frame of the Multipolis project in June 2017

archive: Guest program

===============================================

The Multipolis initiative originates from the city, which, among other things, is broad enough to offer space and allow creative freedom and opportunities for interaction between various disciplines. Art, music and theory are the fields the organizers from The Fridge are willing to get into direct dialogue with one another.
Multipolis started as an open invitation to young artists, musicians and theorists specializing in the humanities. A small group of young people from various fields, namely visual artists, art theorists, sociologists, musicians, got together. They have been working with artists Luchezar Boyadjiev and Krassimir Terziev, sociologist Lea Vajsova and philosopher Dimitar Bozhkov, as well as with music theorist Iliya Gramatikov. They are not supposed to stay within a specified framework, i. e. each participant may focus on the aspect of the city that offers and speaks to him/her the most. Major themes/issues/locations take shape and are marked on the city map – the Hristo Botev quarter, Student Town, parks and recreation venues, the subcultural sexual practice called cruising, etc. Some participants picked out a specific venue, others focused on a specific phenomenon, still others chose to look at the environment surrounding them, at people and their lifestyle, as well as the dynamic between the latter and the city.
Multipolis is not a straightforward project with clear rules, deadlines and expectations for final results. It is much more an attempt for working together, for canalizing various energies and interests. But most of all, Multipolis is a process. Unfinished, unfinalized, there are not end results, there is no full stop, not even three dots, because the sentence just goes on.
The exhibition is open as a structure as well - it features works by project participants, by external artists whose works present pleasure venues in the city, as well as works from the permanent collection of the Sofia City Art Gallery.
The artists included in the exhibition differ drastically in terms of the means of artistic expression, highlights and approaches they employ in exploring urban themes. It is pleasure that their works have in common, as regardless of its problems, ugliness, dirtiness, ghettos, or gentrified areas, the city is also a venue of pleasures. Some of them are small, almost insignificant pleasures like games played by children in the street, while others are secretive like cruising, voyeurism or gambling. Still other works reveal the visual pleasures of architecture, streets and urban landscapes, be they in the old part of town, or in Sofia’s residential areas riddled with buildings made of concrete panels. Yet pleasure is always short-lived, imaginary or deceptive. That is why the exhibition seeks to find out what lies behind the picture-perfect venues of pleasure.
In the exhibition there is a a special zone (as a class room), where visitors can find videos, useful links, texts and books, dedicated to the image of the city in art, philosophy, sociology, anthropology and music. The materials were selected together with the mentors in the project and aim at presenting some of the „learning materials“ or „textbooks“ from the Multipolis project as well as to show various historical and contemporary, audio-visual and theoretical points of view in the city. In this kind of a class room visitors can freely sit down and reach and go through the documentation of the working process of the Multipolis project. They can also find the documentation of the special German participation with interventions in public space by the guest artists.

=================================================

The Multipolis project was initiated and organized by The Fridge with kind support from the Culture program of the capital city municipality, the St. Clement of Ohrid University of Sofia, and Goethe-Institut Bulgaria.
The Pleasure Venues Exhibition was organized under the Multipolis project 2016 / 2017. 

Curated by Stefka Tsaneva, it was realized in partnership with the Sofia City Art Gallery and Goethe-Institut Bulgaria.

On the cover: Iliyana Kancheva, Zona B-5, 2012, analogue photography, double exposure

"Мултиполис – Образите на града”_Програма гостуващи артисти // 23 - 28.05.2016 // "Multipolis - Images of the City" _Guest programme

english txt. below

„Мултиполис – Образите на града” стартира в началото 2016г., като интердисциплинарен проект с експериментален характер, събиращ заедно млади художници, хуманитаристи и музиканти с различен опит.Форматът цели да изследва София в разнообразието й от значения, образи и метафори; столицата като сцена, споделено пространство, история и архетип.

Поканата за участие в проекта беше отворена през април 2016 към младежи до 35-годишна възраст. 
Участници в проекта, към „първия етап“ са: Ева Мария Иво Иванова // Ивайло Динев // Ралица Стоянова // Вълко Чобанов // Мартин Пенев // Георги Шаров // Мария Цанева и Никола Маринов. 

Съвместно с менторите си д-р Димитър Божков, Леа Вайсова, д-р Илия Граматиков, Лъчезар Бояджиев, д-р Красимир Терзиев и Павел Найденов, се включиха в семинари, дискусии и теренни обиколки на София.

В процеса на работа участниците създадоха своеобразна „картография на невидимите“ –квартали, сгради, болезнени точки и общности. Локациите, в които работят участниците, включват ромския квартал „Христо Ботев”, районът на хотел „Арена ди Сердика”, Студентски град, Баня Панчарево и „Градските градинки“.

Следваща стъпка на проекта е нашата резидентна програма за чуждестранни артисти, в която се включват 5 немски артиста:
Елизабет Розентал // Франк Зицман // Джулия Помер // Марлен Андреев // Томас Джудиш

Куратор: Марлен Андреев

Техният фокус е намесата в публичното пространство на София, която ще се осъществи в рамките на една седмица в края на юни, 2017. Петимата участници използват различни средства като перформънс, инсталации, обекти и костюми.

Коментар :
“Взимайки предвид публичното пространство в българската столица, ние решихме да създадем платформата за Мултиполис, съчетаваща изкуството и човешката комуникация. Условията за живот и стратегиите за възприятие могат дабъдат дискутирани извън съответното им значение, придадено им от техния произход. Може да си прeдставим Мултиполис като нещо по-голямо, утопично и обединяващо, което може би ще стане неизбежен дискурс за нашите метрополиси в близкото бъдеще?”

Марлен Андреев23 - 28.05.2016 
ПРОГРАМА

23 ЮНИ / ПЕТЪК
20:00 Разговор с артистите –ул.Паренсов 6-б / The fridge

25 ЮНИ / НЕДЕЛЯ
16:00 – 19:00 Народен театър „Иван Вазов” - градина / Марлен Андреев “Contactdrowing” -пърформанс
16:00 – 19:00 Народен театър „Иван Вазов” - градина / Франк Зицман“(Keepyour) Distance” -намеса в градска среда

26 ЮНИ / ПОНЕДЕЛНИК
20:00 -  BUD.KO / Джулия Помър “Clothes garland”- пърформанс

21:00 - BUD.KO / Франк Зицман „Dienstbilder
21:00 - 23:00 BUD.KO / Томас Джудиш „Just going on”2016 –видеопрожекция


27 ЮНИ / ВТОРНИК
17:00 – 20:00 BUD.KO / Марлен Андреев “Ciao”-пърформанс
20:00 Групова акция –BG/DE артисти

28 ЮНИ / СРЯДА
16:00 Народен театър „Иван Вазов” -градина / Томас Джудиш “Molehills”-намеса в градска среда
19:00 – 20:00 Гьоте Институт –двор / Eлизабет Розентал „Sailor single“и Джулия Помър „Space Fittings” –пърформанс


ПартньориГьоте институт, България
Културен център на СУ „Св. Климент Охридски”
Програма „Култура” на СО 2016
Софийска Градска Художествена Галерия
geh8 Kunstraumund Ateliers e.V–Дрезден , ГерманияКонтакти
Ивана Ненчева +359 878 65 88 03
Наталия Ленц +359 878 93 00 97

thefridge@mail.bg
the--fridge.blogspot.bg
Място: Паралел, ул.Паренсов 6-б, София------------------------------------------------------------------------

"Multipolis - Images of the city" started in early 2016 as multilayered experiment that gathers young artists, humanities and musicians from different backgrounds to study urban challenges and establish joint creative projects. The format aims to explore Sofia in its diverse meanings, images and metaphors; the capital as a stage, shared space, history and archetype.
The invitation for participation in the project was opened in April 2016 to young people up to the age of 35.

At this stage Bulgarian participants in the project are:
Eva-Mariа // Ivo Ivanov // Ivaylo Dinev // Ralitsa Stoyanova // Valko Chobanov // Martin Penev // Georgi Sharov // Maria Tcaneva and Nikola Marinov.

Together with their mentors Dr. DimitarBozhkovand / Lea Vaysova from Sofia University, Dr.Iliya Gramatikov from the Music Academy, the visual artists Luchezar Boyadjiev and Dr. KrassimirTerziev and the musician Pavel Naydenov, they took part in seminars, discussions and field trips around Sofia.

In the process, the participants created a kind of "mapping of the invisible" - neighborhoods, buildings, hot spots and communities. The included locations are the Roma suburban "HristoBotev", the area of the hotel "Arena di Serdica",Student city, Cruising areas and Crystal Park.

*****
The next step of the project is our guest programme, which consists of 5 German artists:

Elisabeth Rosenthal // Frank Zitzmann // Julia Pommer // Marleen Andreev // Thomas Judisch

Curator: Marleen Andreev

Their focus lies on interventions in public space that will happen within one week residency at several public spaces in Sofia during the last week of June 2017. The five participating artists use various media such as performance, installations, objects, costumes and contact-drawings.

Comment:
"With the view on urban conditions in the public space of the Bulgarian capital, we are creating a crossed-art and human communication platform for Multipolis together with local artists and ourselves as visitors. Living conditions and perception strategies may be discussed without anticipating values of the respective origin. We may assume Multipolisas something larger, utopian and gender uniting which could be imminent to our metropolises in the near future?"

Marleen Andreev


-------------------------------

GUEST PROGRAMME

23 - 28.06.2016 

--------------------------------

23 June Friday
8pm. - Artist talk at The fridge

24 June Saturday
11 am. – 5 pm. Sofia City Tour

25 June Sunday
4 pm. – 7 pm. National Theater / Garden
artist: Marleen Andreev “Contactdrowing”- Performance
4 pm. – 7 pm. National Theater / Garden
artist: Frank Zitzmann“(Keep your) Distance“- Interventions in public space

26 June Monday
8 pm. - BUD.KO - Julia Pommer “Clothes garland” - Performance
9 pm. - BUD.KO - Frank Zitzmann “Dienstbilder“- Interventions in public space

9 pm. – 11pm. BUD.KO -Thomas Judisch “Just going on" 2016 Video Screening

27 June Tuesday
5 pm. – 8 pm. BUD.KO Marleen Andreev “Ciao” - Performance
8 pm. COMMON ACTION – BG/DE artists – Performance collaboration

28 June Wednesday

4 pm. - National Art Gallery / Garden -Thomas Judisch “Molehills”-Interventions in public space
7 pm. - 8 pm. Goethe Institut / back yard - Elisabeth Rosenthal "SAILOR SINGLE“ and Julia Pommer "Space Fittings"- Performance


Partners
Goethe-Institut, Bulgariа
Cultural center of Sofia University “St.Climent Ochridski”
Sofia Municipality Program “Culture” 2016
Sofia City Art Gallery
geh8 Kunstraumund Ateliers e.V-Dresden, GermanyContacts
Ivana NENCHEVA +359 878 65 88 03
Natalia LENZ +359 878 93 00 97


thefridge@mail.bg

the--fridge.blogspot.bg
Location: Parallel - str.Parensov 6-B, Sofia, Bulgaria

Популярни публикации